سامانه پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آرشیو پروپوزال ها

  
چکیده
حوزه موضوعی
  
  
اولویت پژوهشی
  
  
بسط وضعیت : تایید ساختار پروپوزال توسط پژوهش ‎(2)
بسط وضعیت : تایید شده ‎(5)
بسط وضعیت : تایید شده توسط داوران و در دست نظارت ‎(2)
بسط وضعیت : تایید شده توسط شورا و ارسال برای داوری ‎(1)
بسط وضعیت : تایید شده توسط گروه ‎(1)
بسط وضعیت : تایید شده توسط گروه و ارجاع به شورا ‎(1)
بسط وضعیت : تایید و ارجاع به گروه مربوطه ‎(3)
بسط وضعیت : خاتمه یافته ‎(3)
بسط وضعیت : در حال بررسی توسط داوران ‎(1)
بسط وضعیت : عدم پذیرش توسط شورا ‎(4)